OZNAM školskej jedálne

O z n a m

Oznamujeme rodičom (zákonným zástupcom)  žiakov ZŠ pre 1. až 5. ročník, že Školská jedáleň , Nam. A. Hlinku 62, Ružomberok,  bude  poskytovať stravu v mesiaci jún 2020 pre  žiakov, ktorí chodili na stravu do ŠJ počas školského roka 2019/2020   a teraz sa v mesiaci jún zúčastnia vyučovania na ZŠ.

Prihlasovanie a odhlasovanie žiakov prebieha tak ako počas školského roka cez internet www. strava.cz alebo cez náš terminál do 13,30 hod.  (žiak,  ktorý sa bude stravovať v ŠJ,  musí mať dostatočný kredit).

Počas  stravovania v ŠJ je zabezpečený pedagogický dozor ZŠ, kde žiaci budú rozdelení do skupín so zachovaním  sprísnených hygienických opatrení.