Spoznajte nás lepšie

História školy

Spojená škola v Ružomberku má dlhoročnú tradíciu v meste a okolí. Už viac ako sedemdesiat rokov pripravuje svojich absolventov v rôznych študijných a učebných odboroch pre ich budúce povolanie a život. Počas doby jej existencie tu pôsobilo veľa kvalifikovaných zamestnancov, ktorí tu zanechali časť svojho života a tvorivej práce. Dobré meno školy šíria nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí aj stovky absolventov. Počas týchto rokov prešla škola rôznymi zmenami a svoje pôsobenie musela prispôsobiť potrebám spoločnosti a trhu práce. Pri vzdelávaní a výchove žiakov sa okrem teoretickej prípravy zameriava hlavne na prax. Praktické zručnosti sú najlepším predpokladom na úspešné uplatnenie sa v pracovnom živote.

Žiaci sa okrem vyučovania môžu tešiť v priebehu roka aj na podujatia, ktoré sú pre nich organizované. V rámci prípravy sa pravidelne zúčastňujú rôznych domácich a zahraničných akcií. Majstri odborného výcviku pripravujú svojich zverencov na kadernícke, kozmetické, cukrárske, kuchárske a barmanke súťaže. Na každoročne organizovanej súťaži v miešaní nápojov Cassovia cup Košice nikdy nechýbajú ani žiaci Spojenej školy a umiestňujú sa tu na popredných miestach.

Ale to nie je jediná súťaž tohto zamerania, kde sú žiaci úspešní. Podobne to bolo aj na súťaži Master Cup 77, kde si žiačka odboru hotelová akadémia odniesla v konkurencii päťdesiatich stredných škôl druhé miesto. Rovnakým úspechom sa mohli pochváliť aj žiačky, ktoré sa zúčastnili barmanskej súťaže St. Nicolaus Cup Bratislava. Aj žiaci z odborov kozmetik a kaderník sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží. Príkladom bolo výborné umiestnenie na Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky Interbeauty v Bratislave, kde žiačka získala v silnej konkurencii tretie miesto. Nezaháľajú ani kuchári a cukrári. Každoročne pripravujú rôzne akcie a podujatia. Dobrú tradíciu má v posledných rokoch akcia s názvom Sladká vianočná prehliadka. Je to súťaž určená na propagáciu cukrárskeho umenia amatérskych aj profesionálnych cukrárov. Spojená škola má vynikajúce priestory na organizovanie rôznych gastronomických podujatí. Jedným z nich je aj akcia s názvom Majster palacinka. Do tejto sladkej súťaže sa zapájajú účastníci z celého Slovenska a je veľmi obľúbená u všetkých vekových kategórií. Nezabúda sa ani na propagáciu zdravého životného štýlu a ochranu zdravia. Každoročne škola pripravuje Deň zdravej výživy, na ktorom majú kuchári možnosť predviesť ich zručnosti. Tematika tohto podujatia má vždy iné zameranie. Jednou z tém bola napríklad bezlepková strava, či jedlá, ktorými sa dá bojovať proti obezite. Praktické ukážky sú vždy dopĺňané odbornými prednáškami k danej téme, prípravu žiakov vhodne dopĺňajú aj tematické exkurzie na Slovensku aj v zahraničí, ktoré sú organizované pedagógmi. Nielen študijné a učebné odbory gastronomického zamerania pripravujú pre svojich žiakov zaujímavé akcie. Výnimkou nie sú ani ostatné smery.

Súčasťou zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov sú aj rôzne projekty a stretnutia s konzultantmi z praxe. Tomuto účelu slúžila napríklad akcia s názvom Viac ako peniaze a súťaž Innovation Camp, ktorú zorganizovali učitelia ekonomických predmetov. Veľmi zaujímavé sú aj záverečné práce odboru styling a marketing, ktoré bývajú prezentované na rôznych podujatiach školy a každoročne majú inú tematiku. Žiaci z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pod vedením svojich učiteľov organizujú v rámci maturitnej skúšky rôzne tematické zájazdy doma aj za hranicami Slovenska, na ktoré sa môžu prihlásiť aj ostatní žiaci. Milým stretnutím žiakov a učiteľov mimo školských povinností, je aj Deň detí. Učitelia si tu pre svojich zverencov pripravia rôzne súťaže a program. Príjemným ukončením kalendárneho roka býva na škole už tradičný Reprezentačný ples Spojenej školy. Na škole má dlhoročné pôsobisko aj Žiacka školská rada. Jej členovia tiež nezaháľajú a aktívne sa zapájajú do školských aktivít. Krásnym podujatím bol Benefičný koncert v Židovskej synagóge v Ružomberku, ktorého výťažok bol darovaný ťažko chorej pacientke. Ďalším príkladom činnosti tejto rady je účasť na projekte Pátranie po národnom bohatstve Slovákov, ktorý bol financovaný z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Spojená škola v Ružomberku nezaostáva ani v športovej príprave svojich žiakov. Športové úspechy už pravidelne zaznamenávajú žiaci tejto školy na podujatiach Beh okolo Sidorova, či na Obvodnom kole v stolnom tenise. Prvé miesto si odniesla aj žiačka zo Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu žilinského samosprávneho kraja, kde si svoje sily zmerali žiaci rôznych stredných škôl s klientmi domovov dôchodcov.

Svoju tradíciu má na škole aj Mikulášsky volejbalový turnaj, na ktorom pravidelne súťažia žiaci viacerých stredných škôl v Ružomberku. Vhodné podmienky na vzdelávanie a prax majú aj žiaci odborného učilišťa, ktoré je súčasťou Spojenej školy. Pod vedením majstrov odbornej výchovy sú žiaci pripravovaní do života v odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál. Svoje schopnosti majú možnosť ukázať pri rôznych príležitostiach. Jednou z mnohých bola napríklad výstava Slnko v duši, kde sa odborné učilište malo možnosť prezentovať. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie v praxi aj napriek ich hendikepu. Ako jedna z mála škôl v regióne má práve Spojená škola v Ružomberku vytvorené vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.Scota Viatora 8
034 01 Ružomberok

IČO: 00 894 826

DIČ: 2020586579

+421 44 4313400

info@ssrk.sk