Oznamy školskej jedálne – Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok

Vedúca školskej jedálne:

Oľga Gyӧrfyová   +421 44 4322601     +421 44 4329690     olga.gyorfyova@ssrk.sk

Zmena čísla účtu od 1.9.2019

Názov zariadenia a číslo účtu:
Spojená  škola , Scota Viatora 8,  03401 Ružomberok
sídlo prevádzky: Školská jedáleň, Námestie A. Hlinku 62, 034 01   Ružomberok

Číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 0062 8895

 

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu

Žiadosť o poskytovanie stravovania:  PRE UBYTOVANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Žiadosť o poskytovanie stravovania:  PRE ŽIAKOV GSA RUŽOMBEROK

Žiadosť o poskytovanie stravovania:  PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV

Žiadosť o poskytovanie stravovania:  PRE DÔCHODCOV