POP3

PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3      (POP3)

DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU:      9/2023    – 12/2026

KÓD   PROJEKTU: 401402DLC8

VÝZVA/KÓD VÝZVY:
PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3   (POP 3) PSK-MSVVS-001-2023-N P-ESF+
POUŽITÝ SYSTÉM FINANCOVANIA:     ZÁLOHOVÉ PLATBY, REFUNDÁCIA A ICH KOMBINÁCIA

 

ŠPECIFICKÉ CIELE

ESO4.5.     Zvýšenie    kvality, inkluzivnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencii vrátane podnikateľských a digitálnych zručnosti, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy  (ESF+).

ESO4.6.      Podpora rovného prístupu, a to najmä nezvýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia,  počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých  a prístupnosti pre osoby so  zdravotným postihnutím (ESF+).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR                       Program Slovensko     Projekt financovaný európskou úniou

 

 

 

Informácie pre potreby zabezpečenia programu POP3 na Spojenej škole:

Informácie pre POP3