Školský podporný tím

Súčasťou našej školy je

„Školský podporný tím“

v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019  o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školský podporný tím tvorí školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, pedagogické asistentky, výchovný poradca, zástupkyňa riaditeľa a psychologička – supervízorka. Tento tím spolupracuje s triednymi učiteľmi, rodičmi, žiakmi a aj externými členmi napríklad z poradenského centra CPaP, I. Houdeka 2351, Ružomberok.

Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru v škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.

 

Členovia tímu:

Školská psychologička – Mgr. Lenka Marenčíková

 • Individuálne konzultácie a psychologické poradenstvo pre žiakov, ktorí zažívajú neistotu, sú v zložitej situácii alebo majú problém
 • Práca so skupinami alebo triedami žiakov formou diskusie, preventívnych aktivít, prípadne aktivít pre zlepšenie školskej klímy
 • Individuálne konzultácie s rodičmi a pedagógmi s cieľom hľadania spoločného postupu pri podpore optimálneho prospievania žiaka
 • Viac info a kontakt … (TU)

Školská špeciálna pedagogička – PhDr. Oľga Okálová PhD.

 • Odborné činnosti v rámci špec.pedagogickejdiagnostiky, indiviuálneho, skupinového a hromadného poradenstva, intervencie zamerané na čiastkové aj komplexné potreby pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami- narušenou komuniákačnou schopnosťou, motorickými a senzorickými oslabeniami, poruchami učenia, správania aj pozornosti a aktivity , pervazívnymi poruchami, zdravotne oslabenými
 • Pomoc, poradenstvo pri aktuálnych aj dlhodobých ťažkostiach pri učení, reedukovaniea rozvíjanie kompenzácií, budovanie individuálneho učebného štýlu.,
 • Pedagogické, špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie s o zákonnými zástupcami, organizáciami, externými pracovníkmi a organizáciami poradenstva a prevencie – v prípade potreby a záujmu
 • Príprava IVVP pre žiakov so ŠVVP
 • Viac info a kontakt … (TU)

Pedagogické asistentky – Mgr. Sylvia Kivoňová, Mgr. Katarína Kováčová a Mgr. Zuzana Jarinová.

 • Uľahčovanie adaptácie žiaka na nové prostredie a pomoc pri prekonávaní počiatočných bariér
 • Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede, s pedagogickými zamestnancami školy a členmi odborného tímu
 • Zapájanie rodičov do vzdelávacieho procesu žiaka prostredníctvom komunikácie s odborným tímom
 • Viac info a kontakt … (TU)

Výchovný poradca – PaedDr. Richard Buroš

 • zabezpečuje žiakom vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
 • venuje pozornosť výchove k ľudským právam a dbá o rozvoj dobrých medziľudských vzťahov v škole
 • pomáha riešiť problémy žiakov formou pravidelných konzultácií s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami žiakov
 •  Viac info a kontakt … (TU)