Spoznajte našu školu

Spojená škola v Ružomberku má dlhoročnú tradíciu v meste a okolí. Už sedemdesiat rokov pripravuje svojich absolventov v rôznych študijných a učebných odboroch pre ich budúce povolanie a život. 

Kvalitná zahraničná prax

Široká ponuka odborov

Stovky úspešných absolventov

Viac ako 70 ročná história

Študijné odbory

Hotelová akadémia
Manažment
Styling a marketing
Kozmetik

Prezentácia:  Hotelová akadémia

Hotelová akadémia

Päťročné štúdium ukončené maturitou a po splnení podmienok odbornej praxe získa aj výučný list. Absolvent dokáže riadiť činnosti a prevádzku v hotelových a stravovacích zariadeniach. Ovláda techniku obsluhy, stolovania a technológiu prípravy jedál. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Skúsenosti získa formou odbornej praxe doma a v zahraničí. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Prezentácia:  Manažment regionálneho cestovného ruchuRCR

Manažment regionálneho cestovného ruchu

Štvorročné štúdium ukončené maturitou . Absolvent je kvalifikovaný pracovník, organizátor, koordinátor, obchodník a poskytovateľ služieb v regionálnom cestovnom ruchu. Na odbornej praxi získava komunikačné a odborné zručnosti v rámci všetkých zložiek cestovného ruchu. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Prezentácia: Styling a marketing

Styling a marketing

Štvorročné štúdium ukončené maturitou . Absolvent získa vzdelanie so zameraním na marketing, reklamu, propagáciu a módny styling. Vyzná sa v móde, módnych trendoch a v módnom dizajne. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Uplatní sa v oblasti marketingu, public relations, ako módny koordinátor a poradca pre osobný a firemný imidž. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Prezentácia: Kozmetik

Kozmetik

Štvorročné štúdium ukončené maturitou a získaním výučného listu. Absolvent je schopný odborne vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami. Vie poskytnúť odborné poradenstvo a pozná nové trendy. Dokáže kultivovane a profesionálne komunikovať, pozná základy spoločenskej etikety. Má znalosť ekonomiky a vedenia malých podnikov. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Učebné odbory

Kuchár
Cukrár
Kaderník
Čašník servírka
Odborné učilište

Prezentácia: Kuchár

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.

Absolvent ovláda receptúry a technologické postupy jedál teplej a studenej kuchyne. Pozná zásady uskladnenia a spracovania surovín , ovláda estetickú úpravu jedál, orientuje sa v nových trendoch gastronómie. Má možnosť získať maturitu formou nadstavbového štúdia v odbore spoločné stravovanie alebo podnikanie v remeslách a službách.

Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.

Prezentácia:  Cukrár

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.

Absolvent ovláda technologické postupy pri výrobe cukrárskych aj pekárenských výrobkov. Je schopný vykonávať odbornú činnosť v podmienkach remeselnej výroby a uplatniť sa na trhu práce. Má základné komunikačné schopnosti v 1 cudzom jazyku. Štúdium končí záverečnou skúškou a získaním výučného listu. Má možnosť získať maturitu v nadstavbovom štúdiu v odbore spoločné stravovanie alebo podnikanie v remeslách a službách.

  Prezentácia: Kadernik 

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.
Absolvent vie voliť vhodné technologické postupy práce, používať vhodné pomôcky,
chemikálie a kozmetické prípravky. Vie strihať a upravovať dámske a pánske účesy,
farbiť a odfarbovať, ošetrovať vlasy a pokožku hlavy, dodržiava zásady spoločenského
správania, hygieny, vie nadviazať kontakt so zákazníkom a poradiť mu. Má základné
komunikačné schopnosti v 1 cudzom jazyku.
 
Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v
dennom nadstavbovom štúdiu vlasová kozmetika.

Prezentácia: Čašník servírka

Trojročné štúdium ukončené získaním výučného listu.
Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, vie prijímať objednávky,podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie účtovať, inkasovať, písať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať jedlá, minútky, šaláty, múčniky a miešané nápoje. Vie kultivovane komunikovať s hosťom. Má základné komunikačné schopnosti v 1 cudzom jazyku, základné znalosti z ekonomických zákonov, účtovníctva, odborné zručnosti z jednoduchej i zložitej obsluhy, slávnostného stolovania.
Ďalšie štúdium – maturitné vysvedčenie je možné získať v 
dennom nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie.

Prezentácia: Odborné učilište

Odborné učilište, Scota Viatora 8, Ružomberok

Odborné učilište je typ špeciálnej školy, ktoré vzdeláva a vychováva mládež so zdravotným znevýhodnením. Na našu školu prichádzajú žiaci najmä zo špeciálnych základných škôl z  Liptova.

Cieľom školy je poskytnúť dievčatám a chlapcom čo najvyššie teoretické i odborné vedomosti, pracovné návyky a zručnosti vo zvolenom učebnom odbore – obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál. Výchovno-vzdelávací proces je zameraný tak, aby sa absolventi školy mohli bez väčších problémov zaradiť do pracovného pomeru v oblasti gastronómie a prispôsobiť sa reálnym požiadavkám spoločnosti.

Príprava v učebnom odbore trvá tri roky. Úspešným vykonaním záverečnej skúšky žiaci získajú výučný list vo svojom odbore.

Občianske združenie

Občianske združenie „ Pomôžme našim deťom“.
ROZPOČET Rady rodičov pre š.r. 2021 / 2022

Občianske združenie „ Pomôžme našim deťom“ pri Spojenej škole , Scota Viatora 8, Ružomberok , sa obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2 %  z Vašich daní.

IČO:  42062438

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Pomôžme našim deťom

Sídlo (ulica): Scota Viatora 8

PSČ: 034 01

Obec: Ružomberok

Všetkým nám záleží na našej škole a „našich“ deťoch – študentoch. Naším cieľom je predovšetkým:

  • podporovať talentovaných a nadaných žiakov, 
  • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty,
  • zabezpečovať potrebnú literatúru pre jednotlivé odbory,
  • napomáhať modernizácii školy a jej vybaveniu,
  • podieľať sa na organizovaní verejnoprospešných akcií,
  • nadväzovanie zahraničných a domácich kontaktov,
  • zabezpečovať realizáciu projektov,
  • vykonávať a podporovať iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

Chceme podporiť ich záľuby a záujmy, chceme, aby sa v našej škole cítili príjemnejšie a radi sem chodili.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – TU
ROZPOČET Rady rodičov pre š.r. 2021/2022
Príjem    
·       Rada rodičov 4 000 €
·       Zostatok zo šk. roka 2020/21 1 152,89 €
SPOLU   5152,89
     
Plánované výdaje  
·       súťaže žiakov v odbore 500 €
·       odmeny pre žiakov šk.súťaže 800 €
·       príspevok na exkurzie I.G+II.G+III.G 64 €
·       záverečné skúšky 300 €
·       nákup kalkulačiek,mapy 300 €
·       obnova 1. triedy 2 200 €
·       odmeny žiakov za štúdium 500 €
·       maturity, stužková slávnosť 200 €
SPOLU   4 864 €
Príjem – výdaje 288,89 €
     
     

Vypracovala v spolupráci s ped. zborom

Ing. Zuzana Jarabová