Oznamy školského internátu

Školský internát na Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok je od 1. 9. 2019 v pôsobnosti Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok.

Číslo účtu pre úhradu za ubytovanie :

SK42 8180 0000 0070 0062 8908