Manažment regionálneho cestovného ruchu

Štvorročné štúdium ukončené maturitou.

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, organizátor, koordinátor, obchodník a poskytovateľ služieb v regionálnom cestovnom ruchu. Na odbornej praxi získava komunikačné a odborné zručnosti v rámci všetkých zložiek cestovného ruchu. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole. 

Od školského roka 2024 – 2025 sa názov tohoto odboru pre prvý ročník mení na

“ SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU“