Manažment regionálneho cestovného ruchu

Štvorročné štúdium ukončené maturitou.

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, organizátor, koordinátor, obchodník a poskytovateľ služieb v regionálnom cestovnom ruchu. Na odbornej praxi získava komunikačné a odborné zručnosti v rámci všetkých zložiek cestovného ruchu. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.