Školský psychológ

Žiak
Rodič

Milí žiaci,

ako školská psychologička som tu v prvom rade pre Vás ako pomoc pri riešení záťažových životných situácii, ale aj pre možnosti osobného rozvoja. Naše stretnutia môžu byť prvým krokom smerujúcim k riešeniu problému, zmierneniu napätia a predovšetkým k tomu, aby ste sa cítili lepšie.

Ako psychologické poradenstvo funguje?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické stretnutie ma môžete kontaktovať cez Edupage (Lenka Marenčíková) alebo mi môžete napísať mail na adresu , alebo sa môžete objednať prostredníctvom triedneho učiteľa, resp. svojho rodiča. Aby sme sa mohli pravidelne stretávať, je potrebné mať  podpísaný informovaný súhlas od rodiča (v prípade, ak nemáte ešte 18 rokov) alebo od Vás samotných (v prípade, že už ste plnoletí), ktorý je na tejto stránke nižšie prístupný na stiahnutie.

 

Nezabudnite, že každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou. Dôvera a pocit bezpečia sú pre mňa prioritou, preto sa nemusíte obávať zdôveriť sa s Vašimi ťažkosťami.

Na stretnutie so mnou môžete prísť napríklad, keď…

 • prežívate ťažké obdobie,
 • máte pocit, že sa Vám nič nedarí,
 • sa Vám ťažko učí a neviete prísť na ten správny systém učenia sa,
 • sa Vám ťažko sústredí a vykonáva práca počas praxe,
 • Vás trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi,
 • ste nezapadli do kolektívu v škole,
 • by ste sa chceli poradiť s výberom vysokej školy,
 • potrebujete poradiť s výberom budúceho zamestnania, s jeho hľadaním a s nástupom do neho,
 • Vám niekto ubližuje,
 • alebo sa chcete porozprávať o niečom inom, čo Vás trápi.

 

Mgr. Lenka Marenčíková, školská psychologička

Miestnosť 7PP (na chodbe, kde je riaditeľňa – druhé dvere od auly)

Edupage – Lenka Marenčíková

Facebook: Školský psychológ Spojená škola Ružomberok

Vážení rodičia,

podobne ako dospelí, aj deti a dospievajúci prežívajú rôzne formy ťažkostí a nachádzajú sa v zložitých  životných situáciách či už v škole, doma alebo medzi kamarátmi. Často si nevedia dať rady so svojím problémom, poprípade sa nedokážu prispôsobiť podmienkam v škole alebo majú potrebu sa len tak porozprávať. V takýchto situáciách je dobré mať možnosť sa na niekoho obrátiť. Okrem iných dospelých (rodičov, učiteľov, vychovávateľov…) jednu z pomocných rúk im ponúka aj školská psychologička.

Skúsenosti potvrdzujú, že na ťažkosti žiakov najčastejšie upozornia vyučujúci, prípadne rodičia. Ak má škola svojho psychológa, dieťa alebo dospievajúci má možnosť odbornej starostlivosti priamo v školskom zariadení. Každý žiak je chránený zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, ak je potrebné poskytovanie psychologickej starostlivosti alebo psychologického vyšetrenia žiaka, je nevyhnutné, aby jeho rodič, resp. zákonný zástupca dal písomný informovaný súhlas s týmto postupom.

 

Ako sa objednať na stretnutie so školskou psychologičkou?

V procese efektívnej pomoci Vášmu dieťaťu pri vzdelávacích a osobných problémoch máte popredné miesto. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické poradenstvo si môžete dohodnúť termín stretnutia na Edupage (Lenka Marenčíková), na emailovej adrese psychologicka@ssrk.sk  , alebo prostredníctvom triedneho učiteľa resp. učiteľky Vášho dieťaťa.

 

Ako pracuje školská psychologička?

Pracuje formou individuálneho psychologického poradenstva, konzultácie, poprípade psychoterapie. Každé stretnutie trvá 45 minút, podľa individuálnych potrieb môže byť kratšie, resp. dlhšie. Poskytnutie psychologickej starostlivosti Vášmu dieťaťu ako aj všetky konzultácie s Vami v súvislosti s riešením vzdelávacích a osobných problémov Vášho dieťaťa sú bezplatné.

Pre spresnenie individuálnych potrieb žiaka je často dôležité mapovanie cez psychologickú diagnostiku, ktorej závery sú prísne dôverné a o výsledkoch je rodič resp. zákonný zástupca vždy informovaný.

Samotným individuálnym stretnutiam so žiakmi predchádza úvodná konzultácia s rodičom alebo učiteľom, kde sa spresní konkrétny spôsob spolupráce. Pre poskytnutie psychologickej starostlivosti Vášmu dieťaťu do veku 18 rokov je vždy nevyhnutný Váš písomný informovaný súhlas s týmto postupom, ktorý nájdete v spodnej časti stránky.

Žiakom sú poskytované aj odborno-vzdelávacie a psychologicko-preventívne skupinové aktivity na témy podporujúce efektívne učenie, osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiaka.

Akým oblastiam sa venuje školská psychologička?

 • podpore adaptácii nových žiakov,
 • individuálnej konzultačnej, poradenskej a psychoterapeutickej práci so žiakmi pri osobných problémoch,
 • mapovaniu študijných predpokladov žiakov,
 • výchovným a vzdelávacím problémom žiakov,
 • kariérovému poradenstvu žiakov pre voľbu vysokej školy alebo výberu budúceho zamestnania (v spolupráci s výchovným poradcom),
 • práci s triednymi kolektívmi,
 • spolupráci s CPP, ŠCPP, zdravotníckymi zariadeniami,
 • poradenstvu pre pedagógov,
 • konzultáciám a poradenstvu pre rodičov.

 

Aké sú činnosti školskej psychologičky na našej škole?

 • Poradenská, konzultačná a terapeutická činnosť:služba pre žiakov, rodičov a učiteľov.
 • Orientačné psychologické vyšetrenia:zamerané na  zorientovanie sa a pochopenie príčin ťažkostí žiaka vo vzdelávacom procese a v emocionálnom prežívaní prostredníctvom psychodiagnostických metód.
 • Vytváranie plánu intervencií na zmiernenie ťažkostí, resp. elimináciu problémov žiaka, vytváranie podmienok pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnostnom prežívaní  a zameranie žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ku škole a školskému učivu.
 • Profesijná orientácia.
 • Preventívna a edukačná činnosť vo forme prednášok(efektívne zvládanie stresu, vhodné učebné stratégie, zlepšovanie pamäte, …).
 • Sociálno-psychologické výcviky:vo forme pravidelných stretnutí, za pomoci skupinovej dynamiky a aktívneho sociálneho učenia (komunikačný výcvik, sebapoznanie, kooperácia a pod. …).
 • Poradenské služby pedagógomv oblasti psychického vývinu žiakov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji.
 • Krízová intervencia:poskytnutie odborných psychologických služieb vo vypätých situáciách, ktoré sa vyskytnú na pôde školy.

 

Mgr. Lenka Marenčíková, školská psychologička

Miestnosť 7PP (na chodbe, kde je riaditeľňa – druhé dvere od auly)

Edupage – Lenka Marenčíková

Facebook: Školský psychológ Spojená škola RužomberokScota Viatora 8
034 01 Ružomberok

IČO: 00 894 826

DIČ: 2020586579

+421 44 4313400

info@ssrk.sk