Hotelová akadémia

Päťročné štúdium ukončené maturitou získaním výučného listu a maturitou.

Absolvent dokáže riadiť činnosti a prevádzku v hotelových a stravovacích zariadeniach.

Ovláda techniku obsluhy, stolovania a technológiu prípravy jedál. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Skúsenosti získa formou odbornej praxe doma a v zahraničí. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.