Riaditeľské voľno 14.09.2020

Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na deň

14. septembra 2020 pre obmedzenie šírenia koronavírusu.

Ružomberok 08. septembra 2020

 

                                                                                    Mgr. Július Bruncko,v. r.

                                                                                               riaditeľ školy