Školský výchovný poradca

Výchovný poradca:

 • aktualizuje informácie o možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia a sprostredkuje ich žiakom
 • poskytuje metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na VŠ
 • spolupracuje s výchovnými poradcami zo základných škôl
 • informuje rodičov žiakov prvých ročníkov o postupe podávania žiadostí pre integráciu žiaka
 • organizuje spracovanie žiadostí pre integráciu žiakov prvých ročníkov
 • spolupracovať s CPPPaP, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, vedením školy, zákonnými zástupcami žiakov
 • monitoruje zmeny v správaní žiaka (záškoláctvo, zvýšené násilie, fyzické alebo psychické týranie, šikanovanie, začínajúca trestná činnosť, užívanie drog a podobné nežiaduce sociálno-patologické javy)
 • osobitnú pozornosť venuje žiakom, ktorým sa nedarí napĺňať základné vzdelávacie ciele
 • zabezpečuje osvetovo-preventívne aktivity pre žiakov organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných a filmových predstavení
 • spolupracuje  s odborníkmi ako napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Policajný zbor, Mestská polícia, Nízkoprahové centrum pre deti a mládež, a pod.
 • pravidelne sa vzdeláva vo svojej odbornosti účasťami na školeniach a seminároch

PaedDr. Richard Buroš

richard.buros@ssrk.sk