Nezaradené

Category

Register investičných stavieb
Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej stáže v rámci programu ERASMUS + KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v OVP Projekt pod názvom  „Let´s team-up!“ Spojená škola v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka v odbore kozmetik, hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu na účasť na odbornej stáži organizovanej v programe Erasmus+. Stáž bude...
Pedagogický asistent  Asistenčná činnosť v súlade s týždenným rozvrhom pedagogického asistenta Individuálna a skupinová práca so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho Spolupráca s vyučujúcimi a špeciálnou pedagogičkou  pri príprave učebných pomôcok a edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Práca so slabo prospievajúcimi žiakmi Príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť , úprava edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Stretnutia s pedagógmi  a zisťovanie...
Školský špeciálny pedagóg podieľam sa na vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre študentov; predkladám návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so študentmi, ktorí sú individuálne začlenení a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby; vediem dokumentáciu o individuálne začlenených žiakoch; spolupracujem s poradenskými zariadeniami ako CPPPaP, SCŠPP, CŠPP okolí a ostatnými odborníkmi; som súčasťou inkluzívneho tímu a úzko spolupracujem so školskými...
Výchovný poradca: aktualizuje informácie o možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia a sprostredkuje ich žiakom poskytuje metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na VŠ spolupracuje s výchovnými poradcami zo základných škôl informuje rodičov žiakov prvých ročníkov o postupe podávania žiadostí pre integráciu žiaka organizuje spracovanie žiadostí pre integráciu žiakov...
Súčasťou našej školy je „Školský podporný tím“ v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019  o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školský podporný tím tvorí školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, pedagogické asistentky, výchovný poradca, zástupkyňa riaditeľa a psychologička – supervízorka. Tento tím spolupracuje s triednymi učiteľmi, rodičmi, žiakmi a aj externými členmi napríklad z poradenského centra CPPPaP, I. Houdeka 2351, Ružomberok. Školský...
Návody a postupy pre prácu rodiča (zákonného zástupcu) s programom EDUPAGE. Prihlásenie sa do aplikácie EDUPAGE Ako si stiahnúť  aplikáciu Ako podať elektronické vyhlásenie cez webovú aplikáciu Ako podať elektronické vyhlásenie cez mobilnú aplikáciul Ako zadať elektronickú ospravedlnenku žiaka Potvrdenie o návšteve školy Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom Kde si môžem pozrieť...
Prihlasovanie odberu stravy v Školskej jedálni na Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok
1 2