Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

  • podieľam sa na vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre študentov;
  • predkladám návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so študentmi, ktorí sú individuálne začlenení a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;
  • vediem dokumentáciu o individuálne začlenených žiakoch;
  • spolupracujem s poradenskými zariadeniami ako CPPPaP, SCŠPP, CŠPP okolí a ostatnými odborníkmi;
  • som súčasťou inkluzívneho tímu a úzko spolupracujem so školskými psychologičkami, asistentkami učiteľov, výchovným poradcom a s vedením školy
  • poskytujem odborné konzultácie, poradenstvo a metodickú pomoc pedagógom;
  • podieľam sa na riešení problémových situácií individuálne začlenených študentov;
  • poskytujem konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom/rodičom v nadväznosti na individuálny vzdelávací program študenta podľa potreby a na individuálne vyžiadanie
  • poskytujem individuálny špeciálno-pedagogický servis samotným študentom;
  • zúčastňujem sa edukačného procesu individuálne začlenených žiakov v jednotlivých triedach.

PhDr. Oľga Okálová PhD.