Zámer č. 005-SŠ-2022

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

v správe Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

č. 005-SŠ/2022  –  TU