„Limit našej planéty“ – 2

Projekt finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Podaj mi ruku“.

Hlavným cieľom projektu „Limit našej planéty“ je správne aplikovanie recyklácie a redukcie odpadu v našej škole. V tomto ohľade je dôležitá edukácia žiakov, ktorá bola zabezpečená interaktívnou prednáškou dňa 08.09. 2021 v aule pod vedením Mgr. Lindy Esteves Hatala. Žiakom boli poskytnuté praktické rady ako správne triediť, redukovať a znovu použiť zakúpené veci ako napr. šatstvo, hračky, nábytok,…

Cez projekt „Limit našej planéty“ chceme zvýšiť environmentálne uvedomenie si vážnosti problému nadmerného odpadu a znečisťovania životného prostredia. K tomu nám má dopomôcť aktivita „Trash challenge“, ktorá sa stane našou každoročnou tradíciou po návrate žiakov do škôl po letných prázdninách. V školskom roku 2021/2022, ktorý je nultým ročníkom tejto aktivity sa nám podarilo aktívne zapojiť žiakov všetkých ročníkov našej školy a to v rámci branných cvičení, ktoré sú každoročne naplánované na prvú polovicu septembra. Vyhľadali sme lokalitu, ktorá bola veľmi znečistená. Žiaci sa bez reptania a ponosovania pustili do hľadania a zbierania odpadu a zvládli to výborne. Ani malý papierik na mieste neostal a s pocitom z dobre vykonanej práce sme odniesli vrecia plné odpadkov tam kde patria.