Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

 •  Asistenčná činnosť v súlade s týždenným rozvrhom pedagogického asistenta
 • Individuálna a skupinová práca so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho
 • Spolupráca s vyučujúcimi a špeciálnou pedagogičkou  pri príprave učebných pomôcok a edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Práca so slabo prospievajúcimi žiakmi
 • Príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť , úprava edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Stretnutia s pedagógmi  a zisťovanie individuálnych potrieb žiakov
 • Sebavzdelávanie, zvyšovanie odbornosti prostredníctvom odborných seminárov, webinárov  a odborných článkov na internete, štúdium odbornej literatúry
 • Oboznamovanie sa s dokumentáciou žiakov s ŠVVP
 • Spolutvorba/ úprava IVVP pre začlenených žiakov
 • Pravidelné porady s členmi inkluzívneho tímu
 • Spolupráca, pravidelné pracovné porady a koordinácia činnosti s kolegyňou PA
 • Účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť
 • Príprava, úprava a distribúcia edukačných materiálov počas domáceho vzdelávania žiakov
 • Spolupráca s pedagógmi pri realizácii elektronického vzdelávania
 • Zaškolenie žiakov  a rodičov na prácu s MS Teams, pomoc pri riešení problémov s MS Teams
 • Účasť na on-line hodinách, zapisovanie poznámok a následné zasielanie poznámok začleneným žiakom
 • Osobná online asistencia a pomoc  žiakom s vybranými predmetmi prostredníctvom MS Teams
 • Kooperácia s členmi inkluzívneho tímu  a triednymi učiteľmi pri informovaní žiakov a rodičov o prechode na  dištančné vzdelávanie
 • Súčinnosť s pedagógmi  a inkluzívnym  tímom  pri riešení nových skutočností v súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie a počas neho
 • Organizovanie stretnutí žiakov a ich zákonných zástupcov s vedením školy a odbornými zamestnancami školy
 • Pravidelná komunikácia mimo porád s členmi inkluzívneho tímu o výsledkoch  individuálnych intervencií realizovaných elektronickou, príp. telefonickou formou
 • Osobná asistencia a pomoc žiakom bez PC techniky pri online vyučovaní a vypracovávaní domácich úloh po ich návrate do školy
 • Komunikácia s triednymi učiteľmi žiakov s individuálnymi potrebami
 • Sprevádzanie žiakov počas mimotriednych školských aktivít
 • Organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov
 • Priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít  s využitím skupinových alebo hromadných foriem výchovy
 • Návšteva historických a kultúrnych pamiatok
 • Organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi
 • Zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu
 • Účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť

 

Mgr. Sylvia Kivoňovásylvia.kivonova@ssrk.sk

Mgr. Katarína Kováčová – katarina.kovacova@ssrk.sk