Blog

OZNAM školskej jedálne

O z n a m Oznamujeme rodičom (zákonným zástupcom)  žiakov ZŠ pre 1. až 5. ročník, že Školská jedáleň , Nam. A. Hlinku 62, Ružomberok,  bude  poskytovať stravu v mesiaci jún 2020 pre  žiakov, ktorí chodili na stravu do ŠJ počas školského roka 2019/2020   a teraz sa v mesiaci jún zúčastnia vyučovania na ZŠ. Prihlasovanie a odhlasovanie žiakov […]

Žiadosť o ubytovanie na školskom internáte

Pre ubytovanie žiaka na školskom internáte je potrebné vyplniť nasledovné tlačivá: Žiadosť o prijatie na ubytovanie v ŠI pre šk.rok 2020-2021 (new) Organizačné pokyny pre žiakov žiadajúcich ubytovanie na internáte pre šk. rok 2020-2021 Čestné prehlásenie rodiča pre potreby ubytovania žiaka  na internáte v šk. roku 2020 – 2021   Žiadosť poslať čo najskôr na […]

Nadstavbové štúdium a štúdium skrátenou formou v š. r. 2020 – 2021

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, pre školský rok 2020 – 2021 organizuje nadstavbové štúdium v študijných odboroch 6421 L    spoločné stravovanie 6426 L   vlasová kozmetika. Podmienky prijatia žiakov pre nadstavbové štúdium – TU. Prihláška pre nadstavbové štúdium – TU. Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, pre školský rok 2020 – 2021 organizuje štúdium skrátenou […]

Vyplácanie štipendia

Žiaci, ktorí majú nárok na sociálne štipendium, si ho môžu prísť prevziať do pokladne školy s občianskym preukazom a dodržaním zásad ochrany pred rozširovaním koronavírusu, dňa 25.03.2020 (streda)  od 9,00 – 11,00 hod.