Blog

Pedagogický asistent

Pedagogický asistent  Asistenčná činnosť v súlade s týždenným rozvrhom pedagogického asistenta Individuálna a skupinová práca so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho Spolupráca s vyučujúcimi a špeciálnou pedagogičkou  pri príprave učebných pomôcok a edukačných materiálov pre žiakov […]

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg podieľam sa na vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre študentov; predkladám návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so študentmi, ktorí sú individuálne začlenení a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie […]

Školský podporný tím

Súčasťou našej školy je „Školský podporný tím“ v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019  o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školský podporný tím tvorí školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, pedagogické […]

Pre rodičov

Návody a postupy pre prácu rodiča (zákonného zástupcu) s programom EDUPAGE. Prihlásenie sa do aplikácie EDUPAGE Ako si stiahnúť  aplikáciu Ako podať elektronické vyhlásenie cez webovú aplikáciu Ako podať elektronické […]