Novinky

Category

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok, bude organizovať dňa 22. júna 2021 druhé kolo prijímacieho konania. Študijné odbory: 6323 K   Hotelová akadémia,  2 miesta,  skúška SJL, CJ 6446 K   Kozmetik,  2 miesta, skúška SJL, MAT 3158 M   Styling a marketing, 3 miesta, skúška SJL, MAT 6324 M   Manažment regionálneho cestovného ruchu, 6 miest,...
Výsledky prijímacích skúšok pre študijné odbory : Hotelová akadémia Kozmetik Manažment regionálneho cestovného ruchu Styling a marketing
Výsledky prijímacieho konania pre učebné odbory : cukrár, čašník servírka, kaderník, kuchár a Odborné učilište  
Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanovuje oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu–potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Zároveň každý zamestnanec školy a aj žiak musí pred nástupom do školy vyplniť predpísané tlačivo o dezinfekčnosti. Uvedené tlačivá platia aj pre...
Prijímačky 2021-2022 Úprava podmienok prijímacieho konania    
Vysporiadanie platieb za október 2020 a dočasné pozastavenie platieb za ubytovanie za ďalšie mesiace Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú ubytovaní na školskom internáte, o vysporiadanie platieb za  ubytovanie za mesiac október 2020. Zároveň žiadame o dočasné pozastavenie platieb za  ubytovanie na  ďalšie mesiace. O aktuálnom dianí a pokynoch Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej...
Pedagogická rada Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok schválila dodatok k školskému poriadku, kde sa upravujú podmienky a povinnosti účasti žiakov a učiteľov počas dištančného vzdelávania. Znenie dodatku –  TU  
COVID 19 – tlačivo pre potvrdenie dezinfekčnosti      
O Z N A M Školská jedáleň Nám. A. Hlinku 64, Ružomberok, oznamuje svojím stravníkom, že od 10.09.2020 sa mení cena stravovacej karty. Nová cena je 3,55 €. Pri strate karty je potrebné si zakúpiť novú.
Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok RIADITEĽSKÉ VOĽNO Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii...
1 4 5 6 7